Loading...
Đã thiết lập trang “Navi tiếng Nhật Hinata”.
カテゴリー: chủ đề

 Trang “Navi tiếng Nhật Hinata” là trang web dành cho cư dân người nước ngoài trong tỉnh Miyazaki muốn học tiếng Nhật và cư dân người Nhật Bản có mong muốn hỗ trợ công tác dạy tiếng Nhật.
 Có đăng tải nội dung cơ cấu tổ chức của các khoá học tiếng Nhật đang được tổ chức tại các khu vực thành phố, thị trấn.
 Nhất định hãy sử dụng trang web này!